เรียนเด่น กีฬาดี สามัคคี มีคุณธรรม

ผู้ใหญ่ใจดี มาบริจาคหนังสือเพื่อน้อง

ท่านหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทมอ และคณะ ได้มาบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง

กิจกรรมชุมนุมกลุ่มยุวเกษตรกรระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมจัดนิทรรศการ ที่โรงอาหาร อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านสัตว์น้ำ ที่คณะเกษตรศาสตร์

รับฟังการบรรยายจากพี่ๆ ปริญญาเอก ด้านเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับแมลงในสิ่งแวดล้อม

บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกันไปพร้อมๆกับประชุมกลุ่มย่อยของจังหวัดเรา


เดินทางไปดูด้านพืชศาสตร์

ผู้อำนวยการของเรา เป็นประธานที่ปรึกษายุวเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรียนรู้วิธีผสมพันธุ์พริก

ภาพนี้สามารถบอกได้ถึงความยาวของพริกที่ได้จากการผสมเมื่อเทียบกับสมุด

เรียนรู้วิธีคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลา

กำลังใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง

คณะกรรมการ บรรยายสรุปผลการประเมินรอบสาม

คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะครูร่วมให้กำลังใจโรงเรียนอมรินทราวารี

บรรยากาศการต้อนรับอย่างเป็นทางการในห้องประชุม

คุณครูรับฟังคำแนะนำ ตามเอกสารและมาตรฐานต่างๆ

บรรยากาศการรับการประเมินจาก สมศ.

ท่านกรรมการเป็นกัลยาณมิตร เด็กๆน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส

การต้อนรับจากนักเรียน ชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมืองสุรินทร์ 

ชมการเข้าแถวเคารพธงชาติจากอาคารราชพฤกษ์

กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง

ได้รับการให้กำลังใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา

กิจกรรมเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2555ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่ายจัดการศึกษาโคกยางทมอ จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านทมอ โรงเรียนบ้านลำดวน โรงเรียนบ้านโคกบุ โรงเรียนบ้านจบก โรงเรียนบ้านโคลด โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ โรงเรียนบ้านสวายซอ โรงเรียนบ้านโคกทม โรงเรียนบ้านกะดาด โรงเรียนอมรินทราวารี และ โรงเรียนในสังกัด สพม.33 โรงเรียนโคกยางวิทยา ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม เดินสวนสนาม ในโอกาส วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ที่ สนาม โรงเรียนอมรินทราวารี ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555บรรยากาศ เป็นไปอย่างเป็นระเบียบ และพร้อมเพรียงกัน  
ในทุกโรงเรียน ทั้ง 12 โรงเรียนมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญญชาลูกเสือดีเด่น และ ลูกเสือดีเด่น โรงเรียน ละ 3 นาย  จากผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายจัดการศึกษาโคกยางทมอ  นายสมพงษ์ ปรากฎกล้า  ประธานในพิธีเป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว


ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน รับการเคารพ จากกองลูกเสือผสม 
ผู้บังคับบัญชาจาก กองลูกเสือผสม
โรงเรียนอมรินทราวารี ความตั้งใจเต็มร้อยจากลูกเสือ ผู้ดำเนินการบรรเลง กลองดุริยางค์ในกิจกรรมเดินสวนสนาม ถึงจะตัวเล็ก แต่ใจสู้เต็มร้อยครับ

กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

กิจกรรม รณรงค์ เป็นหญิงควรหยิ่งในศักดิ์ศรี
เป็นสตรีควรรักนวลสงวนตัว ของผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า

 กิจกรรม วิทยาศาสตร์น่ารู้ เกิดอะไรขึ้นเมื่อ โลก พระอาิทิตย์ และ ดวงจันทร์ .............
 กิจกรรมสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี
เด็กดี ต้องจิตใจดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกัน
บ้านฉัน บ้านเธอ ปลอดจากยาเสพติด
รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน
...ยาเสพติด...

คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวหน้า ก้าวไกล
...ประสานใจ เป็นหนึ่งเดียว...


รักกันหมั่นเตือน...ก้าวห่างไกล...
ยาเสพติด...

คำปฏิญาน กฎ และราชสดุดีเพลงลูกเสือ

คำปฏิญาณของลูกเสือ
          "ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า"
           ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
           ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
           ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือ มีทั้งหมด 10 ข้อ คือ
           ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
           ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
           ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
           ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก
           ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
           ข้อ 6 ลูกเสือมีความเตตากรุณาต่อสัตว์
           ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
           ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลำบาก
           ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
           ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ

ราชสดุดีเพลงลูกเสือ
          ข้า ลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี ทรงปรานีก่อเกื้อลูกเสือมา ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย ให้มีใจรักชาติศาสนา ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย